Algemeen

Deze website bevat informatie over de aangeboden producten en geleverde diensten van HR Groep Streetcare. HR Groep Streetcare behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.


Verwerken van persoonsgegevens

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor u als klant als voor partijen waarbij bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om. Ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met ons is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor opslag van (delen) van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verdere maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailingdienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst per e-mail op de hoogte brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd.

Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan en ander.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
HR Groep Streetcare
Frijdastraat 17
2288 EX Rijswijk
Telefoon: 070 – 3398511
Mail: info@hrgroep.nl

Ook voor vragen of meer informatie over het verzamelen van uw persoonsgegevens kun u uiteraard contact met ons opnemen.


Beperking aansprakelijkheid

HR Groep Streetcare besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. HR Groep Streetcare is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal HR Groep Streetcare een fout of onjuistheid in deze website zo snel mogelijk herstellen. Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht 

Deze website , het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van HR Groep Streetcare. Zonder schriftelijke toestemming van HR Groep Streetcare is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht. 
HR Groep Streetcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

 

COOKIES

Wat zijn Cookies 
Een cookie is een klein bestandje wat u meegestuurd krijgt bij uw bezoek aan webpagina's. Deze wordt op de harde schijf van uw computer opgeslagen door de webbrowser zelf. Door ons worden cookies gebruikt om uw persoonlijke instellingen en voorkeuren te laten onthouden. 

Cookies van Derde partijen 

Via onze website wordt een cookie geplaatst afkomstig van derde partijen zoals Google en 'Social network' partijen, Google als deel van de `Analytics`-dienst. Deze houdt voor ons rapportages bij over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google behoudt zich het recht voor deze informatie aan derden te verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. Andere derden parijen die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de 'social network' partijen zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten. 

Verwijderen en weigeren van cookies 

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. 
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.